Ons privacybeleid

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door ‘adfin.be’ geleverde producten en diensten. Adfin BV wordt vertegenwoordigd door Hans Vanroose en is gevestigd te Jabbeke, Ten Bogaerde 6. Adfin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en partners is voor ons van groot belang. Adfin respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je akkoord met het gebruik van deze gegevens zoals aangegeven in ons Privacybeleid en onze Cookie policy.

Welke gegevens verwerken wij?

Adfin verwerkt de persoonsgegevens die jij ons verstrekt door gebruik te maken van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens

Adfin verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Doel

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Jou kunnen bereiken (telefonisch of per e-mail) als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten aan te bieden
 • Daarnaast verzamelen wij ook de nodige gegevens waar wij wettelijk verplicht toe zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren over ons aanbod van producten of diensten. Je kan te allen tijde uit onze nieuwsbrief uitschrijven.

Wij gebruiken je gegevens enkel voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Duur

Adfin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met derden

Adfin verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en deelt jouw deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een geheimhoudingsverklaring met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht zodat we op dezelfde lijn zitten wat betreft de beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien we jouw gegevens delen met derden, gebeurt dit enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan te allen tijde ook je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adfin. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op eenvoudig verzoek verstrekken wij dan de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand aan jou of aan een andere, door jou genoemde organisatie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@adfin.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Adfin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het gevoel hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adfin.be.

Wijzigingen

Adfin kan om diverse redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van adfin.be.

Deze versie is opgesteld in maart 2022.